10 min läst

Det finns många ekonomiska ord, termer och uttryck inom företagsfinansiering som kan vara svåra att hålla reda på, men ack så viktiga att veta vad de betyder. Här har vi listat de vanligaste orden du behöver känna till – från annuitetslån till överhypotek. När du ska låna, betala och sälja.

När du ska låna pengar

 

Annuitetslån: Annuitetslån är ett lån som du betalar av med ett fast belopp, för ränta och amortering tillsammans, periodiskt. Annuitetslån kan betalas årligen, månads- eller kvartalsvis. Rent konkret innebär det att den fasta kostnaden i början av återbetalningsperioden består av en högre andel räntekostnad och en mindre andel amortering. I slutet av perioden är relationen den omvända dvs. en högre andel amortering och en mindre andel ränta.

Blancolån: Ett lån utan säkerhet. Vanligtvis har blancolån högre ränta för att kompensera för den högre risken för långivaren. För blancolån är syftet med pengarna inte kopplade till lånet utan låntagaren bestämmer själv vad lånet ska gå till. Blancolån kan tas både av privatpersoner och företag.

Borgenär: Är den part som har en fordran mot någon annan och motparten betecknas gäldenär. En borgenär kan vara både en person eller ett företag. Begreppet bör inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån (se borgensman nedan).

Gäldenär: Är den part som står i skuld till borgenären. Benämningen gäldenär kommer från gäld som är ett juridiskt begrepp som syftar på en förpliktelse att betala en summa pengar. En gäldenär kan precis som borgenären vara både en person eller ett företag.

Skuldebrev: Ett skriftligt löfte om att betala en summa pengar alternativt ett skriftligt erkännande om att man är skyldig pengar. Kan delas in i enklaeller löpandeskuldebrev, där ett enkelt är ställt till en viss person, men kan överlåtas. Löpande skuldebrev ger den som lånar ut pengar ett starkare rättsligt skydd än vid enkelt skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och det finns inte någon möjlighet för långivaren att ge bort eller sälja rätten att kräva ut pengar från personen eller företaget som lånat. Det går att sälja/ge bort ett enkelt skuldebrev men då ska den som lånat pengar underrättas om detta (se denuntiation). Ett löpande skuldebrev däremot kan antingen säljas eller ges bort till vem som helst. Bestämmelser om hur ränta ska betalas måste alltid finnas med i skuldebrevet.

Denuntiation: Är ett meddelande som skickas till en låntagare (gäldenär) i det fall som ett enkelt skuldebrev överlåtes till en annan långivare (borgenär). För att en överlåtelse av ett enkelt skuldebrev ska vara giltig är kravet att lånevillkoren inte försämras samt att denuntiation sker. Denuntiation kan även förekomma vid olika former av pantsättning.

 

Dags att betala

 

Amortering: Är avbetalning på en skuld som normalt gäller delar av en skuld men som också kan avse hela skuldbeloppet. Kan ske genom en amorteringsplan i olika former.

Administrationsavgift: Avgift för hantering av lånet. Vissa banker och långivare tar ut en administrationsavgift för att hantera uppläggningen och/eller fakturering för ett lån.

Ränta: Är allmänt priset på lån av pengar. Ränta betalas av någon som lånar pengar och erhålls av någon som lånar ut pengar. Räntan kan vara både fast och rörlig. När någon lånar ut pengar till en bank eller liknande genom att sätta in dem på ett konto erhåller man inlåningsränta från banken.

Effektiv ränta: Visar lånets totala kostnad (inklusive avgifter såsom uppläggnings-, aviserings- och administrationsavgifter), uttryckt som en årsränta. Den årliga räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år. Ofta används ränteberäkningsmetoden 30/360 – som innebär att ett år anses ha 360 dagar och varje månad 30 dagar, vilket betyder att du betalar samma belopp i ränta varje månad så länge räntesatsen är densamma. (Läs mer)

Förtidslösen av lån: Betyder att du betalar av ditt lån i förtid dvs. i snabbare takt än vad som angivits i amorteringsplanen. Bankerna har olika villkor för vad som gäller när man vill lösa sina lån, ibland kan det även förekomma en kostnad när du ska lösa in ditt lån.

Betalningsanmärkning: Anmärkning som kan ges till personer och företag som misskött sina betalningar. Betalningsanmärkningen ligger kvar i tre år från registrerad dag, oavsett om du betalat av skulden eller inte.

Betalningsföreläggande: Är ett sätt att kräva betalning av låntagare med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Den som har en skuld att driva in kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Skulden som kan ligga till grund för ett betalningsföreläggande måste vara förfallen, vara förlikningsbar och avse pengar.

Kreditgivare: En kreditgivare är någon som helt eller delvis ger lån eller krediter till en annan part. Kreditgivare kan även kallas för långivare, borgenär eller fordringshavare.

 

Behöver du en borgensman?

 

Beloppsbegränsad borgen: Att gå i borgen betyder att man ger en förpliktelse gentemot en kreditgivare (borgenär) att betala annans (låntagare) skuld om denne inte själv gör det. Ofta är borgensansvaret beloppsbegränsat genom att det i borgensförbindelsen anges ett högsta belopp som borgensmannen ska ansvara för.

Enkel borgen: Innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först om det kan fastställas att låntagaren inte kan betala. Borgenären måste kunna visa på att låntagarens betalningsförmåga genom antingen misslyckade utmätningsförsök, konkurs eller liknande. I tveksamma fall får en domstol avgöra om förutsättningarna för betalningsansvar finns.

Proprieborgen: Det allra vanligaste upplägget för användningen av en borgensman är med så kallad proprieborgen som innebär att när en skuld eller kredit inte betalas enligt överenskommelse, kan borgenären, kräva både låntagaren och borgensmannen på skulden direkt efter den förfallit. Det är ett sätt att stärka sin kreditvänlighet och öka chanserna till lån eller köp mot faktura.

Solidarisk borgen: Om flera borgensmän går i borgen för samma skuld ansvarar de solidariskt om låntagaren inte kan betala den skuld som de gått i borgen för.

 

Att sälja dina fakturor

 

Factoring med regress: Ett företag kan sälja sina fakturor med eller utan regress. Factoring med regress innebär att ett factoringföretag överlåter eller säljer tillbaka en faktura till den ursprungliga fakturasäljaren om en faktura fortfarande är obetald efter ett visst antal dagar efter förfallodatumet.

Factoring utan regress: Kallas även ”Amerikansk factoring” och innebär att factoringföretaget tar över kreditrisken för en faktura som låntagaren (fakturasäljarens kund) inte kan betala.

Fakturabelåning: En typ av factoring, där företag frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. Belåningsgraden är vanligen runt 70–90 procent av fakturabeloppet. Genom att belåna sina fakturor kan företag frigöra pengar som ligger bundna i kundfordringar snabbare än om de hade behövt vänta på betalning från kund.

Fakturaköp: Är en typ av factoring, där några eller alla fakturor säljs eller överlåts till finansbolag eller banker. Priset för en factoring brukar vara runt 1-4 procent av fakturabeloppet. Rent konkret innebär detta att fakturaköparen har en effektiv årsränta på 12-60 procent då denna tar 1-4 procent för ett lån på 30 dagar.

 

Tänk på din säkerhet

 

Banksekretess: Innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för utomstående vilka förhållanden en kund har till banken.

Företagsinteckning: En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis varulager, som kreditsäkerhet. En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden.

Pant: Det är vanligt att sätta egendom som pant som säkerhet för ett lån. En säkerhet kan bestå av panträtt i lös egendom, till exempel en värdepappersdepå, eller i fast egendom, till exempel fastigheter. Den som lämnar en pant kallas för pantsättare och den som är innehavare av en pant, vanligtvis långivaren, kallas för panthavare. Generell panträtt innebär att den pantförskrivna egendomen ska utgöra säkerhet för låntagarens samtliga skulder till denna långivare nu och i framtiden. Detta är den vanligaste formen när företag eller annan juridisk person är låntagare. För att långivaren ska ha förmånsrätt till panten, det vill säga företräde till betalning ur panten framför vissa andra fordringsägare vid utmätning och konkurs, krävs att panten har överlämnats till långivaren.

Överhypotek: Om en pant har ett högre belåningsvärde än skulden som den är säkerhet för, brukar man säga att det finns överhypotek (eller ägarhypotek) i panten. Ett överhypotek kan uppkomma till exempel genom att låntagaren har gjort amorteringar på lånet som panten utgör för eller om denne har belånat fastigheten till ett lägre belopp än det som pantbrevet lyder på.