Företagsvärdering – 5 sätt att värdera ett företag

Lästid: 7 min

Det går att värdera företag på flera olika sätt. De olika värderingsmetoderna används i olika situationer och för olika typer av bolag. Kanske går du i tankar att sälja ditt företag eller att förvärva ett annat bolag och undrar vad som är rätt pris? Här går vi igenom hur man uppskattar vad ett företag är värt och de vanligaste metoderna för att göra det.

Hur värderar man ett bolag?

Bolag värderas på olika sätt utifrån vilken typ av företag det är och vad syftet är. Generellt sett innebär företagsvärdering att man, baserat på nyckeltal, prognoser, marknadssituation och andra faktorer, uppskattar ett bolags värde vid en eventuell försäljning. Därför är värdering en nödvändighet för alla som till exempel står inför en försäljning eller ett bolagsförvärv.

 

Olika metoder för värdering av bolag

Som företagare kanske du undrar hur det går till när det görs en värdering av företaget, det vill säga när man sätter “priset” ? Det finns ett inte bara ett sätt, utan snarare lite olika vägar och alternativ (som också går att kombinera). Syftet med den här artikeln är att ge en förenklad överblick över några av de vanligaste metoderna. Vi kommer titta närmare på följande fem metoder:

 

 1. Kassaflödesvärdering
 2. Multipelvärdering
 3. Substansvärdering
 4. Marknadsvärdering
 5. Likvidationsvärdering

Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärdering, eller DCF-värdering (Discounted Cash Flow), är en metod som tillämpas i en majoritet av alla bolagsvärderingar. Med utgångspunkt i hur bolagets kassaflöde sett ut historiskt uppskattar man framtida kassaflöden, samtidigt som man tar hänsyn till konjunkturer och utvecklingen i den aktuella branschen. 

Kassaflödesvärdering är en avancerad form av analys, där små variationer i olika antaganden kan ge stora utslag i den slutgiltiga värderingen. I korthet går metoden ut på följande steg:

1. Dokumentera företagets historiska värden
2. Gör en prognos av omsättningen de kommande åren
3. Bestäm lämpligt EBITDA
4. Beräkna avskrivningar, skatt och investeringsbehov
5. Gör en prognos för förändringar i rörelsekapitalbehov
6. Beräkna det fria kassaflödet
7. Räkna ut genomsnittlig vägd kapitalkostnad
8. Nuvärdesberäkna det fria kassaflödet
9. Beräkna ett evighetsvärde
10. Räkna ut företagsvärdet

Multipelvärdering

För börsnoterade aktiebolag är multipelvärdering en lämplig metod att inkludera. Här utgår man från snittet mellan rörelseresultat/omsättning, som multipliceras och jämförs med liknande börsbolags multiplar. En högre multipel kan utläsas som att företaget är större och mer snabbväxande, medan en låg multipel är en indikation på motsatsen – ett mindre och mer ägarberoende företag.

Multipelvärderingen kan användas för att ge en indikation på hur många år det kan ta för köparen att tjäna tillbaka förvärvspriset, samt för att jämföra med hur liknande bolag prissätts på börsen.

Bild som symboliserar företagsvärdering

 

Substansvärdering

Substansvärdering är en jämförelsevis snabb och enkel värderingsmetod som kan användas när det inte sker någon egentlig prisförhandling som vid andra förvärv, t.ex. vid generationsväxling. Enkelt förklarat är det bara en beräkning av skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder utifrån faktiska värden, alltså det egna kapitalet. 

Utmaningen består i att göra en korrekt värdering av tillgångarnas faktiska marknadsvärde. Man får inte glömma de mjukare värdena, såsom goodwill och andra mer emotionella delar av bolaget, som kan komma att betyda värde vid en försäljning.

Substansvärdet räknas vanligtvis ut med följande formel:

+ Redovisat eget kapital
+ Dolda reserver i undervärderade tillgångar
+ Obeskattade reserver
+ Övervärdet i övervärderade skulder
- Undervärdet i undervärderade skulder
- Övervärdet i övervärderade tillgångar
- Uppskjuten skatt för obeskattade reserver och korrigerade poster

Marknadsvärdering

För mindre företag med en etablerad position på sin lokala marknad, exempelvis fristående butiker, är en marknadsvärdering relevant. Det innebär att man helt enkelt jämför med hur andra företag på samma (eller en snarlik) marknad värderats vid försäljning för att få en uppfattning om värdet.

För att marknadsvärderingen ska bli så korrekt som möjligt är det viktigt att jämföra företag i samma område, samma bransch och i samma storlek.

Likvidationsvärdering

När ett företag inte går med vinst, utan ska säljas endast som ett alternativ till att lägga ner, finns det inga skäl att ta hänsyn till historik och prognoser. Istället gör man en bedömning av likvidationsvärdet, eller värdet på alla företagets tillgångar i form av fastigheter, inventarier och lager. Detta sätt blir ofta ett kliniskt och ”minska förluster” sätt att räkna på.

Varför är korrekt företagsvärdering viktigt?

En korrekt värdering av företaget är viktigt av flera anledningar, men gemensamt för dem är att man alltid är ute efter ett så riktigt pris som möjligt. Om du till exempel står i begrepp att göra ett förvärv för att säkra tillväxten i ditt bolag är det nödvändigt med rätt prissättning för att affären ska bli lyckad.

Funderar du istället på att sälja ditt bolag så är det givetvis viktigt även då att veta värdet på företaget för att kunna sätta ett korrekt pris och göra en bra affär. I egenskap av säljare är det lätt att man övervärderar sin verksamhet. Därför är det alltid en bra idé att göra en regelrätt värdering utifrån en eller flera beprövade metoder. Värderingen kan dessutom ge ett underlag som visar att bolaget eventuellt inte är värt att sälja för tillfället, utan att det skulle vara mer lönsamt att fortsätta utveckla företaget och sälja vid ett senare tillfälle.

Vanliga skäl till företagsvärdering

 • Du vill få ett marknadsmässigt pris vid försäljning av ett företag
 • Du planerar att köpa ett företag
 • Beslutsunderlag för företagets framtid
 • Du vill jämföra ditt företag mot dina konkurrenter
 • Bolagets ägarstruktur förändras
 • Generationsskifte

Vad påverkar värdet på företaget?

Alla de olika värderingsmetoderna och de nyckeltal som respektive metod tar i beräkning, vittnar om att det är en uppsjö av faktorer som påverkar värdet. Det finns dock ett antal faktorer som relativt genomgående är de viktigaste för bolagsvärdet:

 • Tillväxt
 • Lönsamhet
 • Affärsplan
 • Marknadspotential
 • Skalbarhet

Hjälp med värdering och finansiering

Utvärderar du olika möjligheter att finansiera ett företagsköp? Att köpa ett etablerat företag är ofta ett effektivt sätt att skapa tillväxt, vilket också betyder att det finns stora möjligheter att låna. Välkommen att kontakta oss för att diskutera förvärvslån och hur vi kan hjälpa dig att finansiera köpet av ett bolag.

Ansök idag

 

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.