Att genomföra ett förvärv kan vara ett sätt att säkra tillväxten företaget. Bolagsförvärven i Sverige fortsatte att hålla hög aktivitet även under 2020*. Konkurrenskartan inom olika branscher ritas ofta om under tider av stark förändring, bland annat genom att fusioner och företagsförvärv genomförs. Här listar Ulrika Valassi, medgrundare i DBT, de vanligaste metoderna som används för att värdera ett företag.

Hur värderas ett företag?

 

Generellt sett så är fusioner och förvärv (som också kallas uppköp) ganska lika. Båda syftar till när två separata juridiska enheter blir en. Rent operativt så finns det flera fördelar när två bolag slås samman. Fördelarna med en fusion eller ett förvärv involverar ofta minst ett av två spår: snabbare tillväxt och synergier.

Som företagare kanske du undrar hur det går till när det görs en värdering av företaget, det vill säga sätter ”priset” ? Det finns ett inte bara ett sätt, utan snarare lite olika vägar och alternativ. Det finns några etablerade metoder för att värdera företag och syftet med den här artikeln är att ge en förenklad överblick över några av de vanligaste.

Företagsvärdering innebär att man, baserat på nyckeltal, prognoser, marknadssituation och andra faktorer, uppskattar ett bolags värde vid en eventuell försäljning. Därför är värdering en nödvändighet för alla som står inför en försäljning eller ett bolagsförvärv.

Här listar vi några olika sätt att räkna fram värdet på företaget:

 

1. Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärdering, eller DCF-värdering (från Discounted Cash Flow), är en metod som tillämpas i en majoritet av alla bolagsvärderingar. Med utgångspunkt i hur bolagets kassaflöde sett ut historiskt uppskattar man framtida kassaflöden, samtidigt som man tar hänsyn till konjunkturer och utvecklingen i den aktuella branschen. Kassaflödesvärdering är en avancerad form av analys, där små variationer i olika antaganden kan ge stora utslag i den slutgiltiga värderingen.

 

2. Multipelvärdering

För börsnoterade bolag är multipelvärdering en lämplig metod att inkludera. Här utgår man från snittet mellan rörelseresultat/omsättning, som multipliceras och jämförs med liknande börsbolags multiplar. En högre multipel kan utläsas som att företaget är större och mer snabbväxande, medan en låg multipel är en indikation på motsatsen – ett mindre och mer ägarberoende företag. Multipelvärderingen kan användas för att ge en indikation på hur många år det kan ta för köparen att tjäna tillbaka förvärvspriset, samt för att jämföra med hur liknande bolag prissätts på börsen.

 

penna-pa-bord


3. Substansvärdering

Substansvärdering är en jämförelsevis enkel värderingsmetod som kan användas när det inte sker någon egentlig prisförhandling som vid andra förvärv, t.ex. vid generationsväxling. Enkelt förklarat är det bara en beräkning av skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder utifrån faktiska värden, alltså det egna kapitalet. Utmaningen består i att göra en korrekt värdering av tillgångarnas faktiska marknadsvärde. Man får inte glömma de mjukare värdena, såsom goodwill och andra mer emotionella delar av bolaget, som kan komma att betyda värde vid en försäljning.

 

4. Marknadsvärdering

För mindre företag med en etablerad position på sin lokala marknad, exempelvis fristående butiker, är en marknadsvärdering relevant. Det innebär att man helt enkelt jämför med hur andra företag på samma (eller en snarlik) marknad värderats vid försäljning för att få en uppfattning om värdet.

 

5. Likvidationsvärdering

När ett företag inte går med vinst, utan ska säljas endast som ett alternativ till att lägga ner, finns det inga skäl att ta hänsyn till historik och prognoser. Istället gör man en bedömning av likvidationsvärdet, eller värdet på alla företagets tillgångar i form av fastigheter, inventarier och lager. Detta sätt blir ofta ett kliniskt och ”minska förluster” sätt att räkna på.

 

 

Utvärderar du olika möjligheter att finansiera ett bolagsköp?

Att köpa ett etablerat företag är ofta ett effektivt sätt att skapa tillväxt, vilket också betyder att det finns stora möjligheter att låna. Välkommen att kontakta oss för att diskutera förvärvslån och hur vi kan hjälpa dig att finansiera köpet av ett bolag.

Boka möte med oss idag

 

* Läs mer om företagsförvärv hos: Grant Thornton