Förvärvslån – låna pengar för att köpa företag

Att förvärva ett etablerat företag är ett effektivt sätt att säkra tillväxt. Vi på DBT hjälper dig med finansiering av företagsköpet.

Förvärva bolag

Köpa eller inte köpa?

Utvärderar du olika möjligheter att finansiera ett bolagsköp? Att köpa ett etablerat företag är ofta ett effektivt sätt att skapa tillväxt, vilket också betyder att det finns stora möjligheter att låna. Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera förvärvslån och hur vi kan hjälpa dig att finansiera köpet av ett bolag.
Aktier eller inkråmsaffär?
Att köpa ett företag eller en verksamhet kan gå till på två sätt. Aktiebolag och handelsbolag kan köpas upp genom att förvärva företagets aktier respektive andelar. Det andra alternativet är en inkråmsaffär som innebär att du köper företagets tillgångar, vilket också är det enda alternativet om du ska köpa en enskild firma.

 1. Köp av aktier eller andelar: Den här typen av bolagsförvärv innebär att du tar över hela verksamheten, inklusive tillgångar, skulder, ingångna avtal och personal. Börsnoterade bolag är enklast att köpa, då du helt enkelt förvärvar bolagets aktier till aktuell börskurs på kontraktsdagen. Om du köper ett handelsbolag, en ekonomisk förening, eller ett aktiebolag som inte är börsnoterat, avtalar du istället om pris och villkor med ägaren.
 2. Inkråmsaffär: En inkråmsaffär betyder att du köper företagets tillgångar, inklusive maskiner, varulager, immateriella rättigheter och liknande. Du kan också välja att också ta över skulder som en del av köpeskillingen. Säljaren behåller firman (inklusive organisationsnumret) vid en inkråmsaffär. En enskild firma är ingen egen juridisk person och kan därför inte köpas i sin helhet utan endast genom en inkråmsaffär.
Hur stor del av köpeskillingen kan finansieras med lån?
Liksom med de flesta andra lån med någon form av tillgång som säkerhet behöver du stå för en del av köpeskillingen själv när du tar ett förvärvslån inför ett företagsförvärv. Olika banker och finansinstitut avgör själva hur stor andel av kostnaden du får låna till, men upp till halva beloppet ses ofta som ett riktmärke. Prata gärna med oss för att diskutera förvärvslån och företagsfinansiering vid köp av ett bolag.
Hur fungerar en säljarrevers?
Den del av köpeskillingen du står för själv kan utgöras av eget kapital, men kan också kompletteras med en säljarrevers. En säljarrevers är en form av kredit som betyder att köparen avtalar om en avbetalningsplan med säljaren som betalas av med bolagets framtida vinster. Det är därför en bra lösning för dig som köpare, då det säkrar en trygg överlämning genom att både du och säljaren har incitament att lyckas.
Vad innebär senior och junior finansiering?
Senior och junior skuld är delar som kan ingår i finansieringen av ett bolagsförvärv. Två delar kan vara viktiga att känna till vid företagsfinansiering:

 • Senior finansiering: Senior skuld, eller säkerställd skuld, kan jämföras med bottenlånet vid ett bostadsköp. Att skulden är säkerställd betyder att du som låntagare ställt ut en säkerhet. För ett bolag kan det handla om maskiner, fastigheter, inteckningar och annat som den utlånande banken eller finansinstitutet har rätt att sälja för att driva in skulden vid utebliven betalning. Det betyder att risken för finansiären är liten och att räntan på senior skuld kan vara lägre.
 • Juniorfinansiering: Juniorfinansiering, som också kallas efterställd skuld, är en typ av skuld som ligger lägre i prioritetsordningen för återbetalning. Med andra ord kommer den juniora skulden att betalas tillbaka först efter att den seniora/säkerställda skulden är helt återbetald i händelse av konkurs eller likvidation. Risken för finansiären är därmed större och räntan som regel högre. Jämfört med säkerställd finansiering lämnar juniorfinansiering större utrymme för flexibilitet kring villkoren.
Är företagsobligationer ett alternativ?
Obligationer är en alternativ typ av företagsfinansiering som fungerar på ett något mindre traditionellt sätt. Istället för att låna pengar från en bank kan ett företag utfärda obligationer som företaget sedan betalar en avkastningsränta på till köparen av obligationen. Precis som med ett förvärvslån förfaller obligationer efter en viss löptid, vanligtvis efter att finansiären fått tillbaka hela sin investering plus ränta.
Hur analyserar jag ett bolag inför förvärv?
För att ett företagsförvärv inte ska föra med sig några obehagliga överraskningar är det viktigt att granska det potentiella köpet av bolaget noggrant. Tveka inte att ta hjälp av en jurist, revisor och annan expertis för att säkerställa att en eventuell affär kommer att gå så smidigt som möjligt. De områden som behöver granskas kan mycket förenklat sammanfattas så här:
 • Bolagets värdering och ekonomiska situation: Årsredovisningar, bokföring, befintlig finansiering, varulagervärde m.m.
 • Marknadsmässiga förutsättningar: Konkurrenter, kunder, leverantörer, samarbetspartners.
 • Löpande utgifter: Exempelvis underhållskostnader, uppvärmning och elförbrukning.
 • Tillståndskrav och certifieringar: Tillstånd, t.ex. miljötillstånd, certifieringar och liknande som innebär en merkostnad.
 • Organisation: Ledning och personalförhållanden samt nyckelpersoner i bolaget.
 • Befintliga resurser: Nyckelkompetenser, lokaler, maskiner, övriga inventarier m.m.
 • Ingångna avtal och överenskommelser
 • Regelverk och arbetsmiljö: Trivsel, stress, arbetsredskap, efterlevnad av gällande regler för sin bransch, hållbarhet m.m.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.