7 min läst

Vill du driva ett eget företag men har inte kommit på en bra, egen affärsidé? Att köpa ett etablerat företag kan vara den mest ekonomiska och snabbaste vägen till att bli egen företagare. Under de närmaste åren beräknas 47 000 företag behöva säkra en ny ägare om de inte ska behöva läggas ned.

När du ska köpa ett företag finns det dock ett flertal aspekter som du som köpare behöver tänka på. Det är viktigt att göra en noggrann analys av företaget du planerar att köpa. Inte bara för att bedöma företagets värde utan för att du ska kunna bilda dig en faktabaserad bild av verksamheten idag, dess framtidsutsikter och potential framgent. Ju mer information du har om företaget du avser att förvärva, desto tryggare blir affären för dig. Nedan finner du några av det viktigaste punkterna du bör tänka på inför ett köp.

 

Analysera företaget noggrant

 

Det är ditt ansvar som köpare att se till att du får all den information som behövs för att göra en riktig bedömning. Som köpare bör du genomföra en due diligence, en genomlysning som bland annat omfattar finansiella, juridiska, organisatoriska, produkt såväl som miljömässiga frågeställningar. Anlita professionell hjälp för de delar av genomlysningen som du känner dig osäker på. Det är en kostnad som kan kännas onödig vid tillfället men som kan bespara dig mycket i det långa loppet.

I dina första kontakter med säljaren kanske han eller hon är något restriktiv med att lämna konkreta uppgifter om sitt företag, vilket kan vara helt förståeligt. För att komma framåt kan det då vara bra att du skriver på en sekretessförbindelse. Det är viktigt att du får svar på alla dina frågor och funderingar så att du kan bilda dig en tydlig bild av det du köper.

Några frågor du bör ha svar på är:

  • Hur har företaget utvecklats och vilka faktorer (interna och externa) har varit avgörande i bolagets utveckling de senaste åren?
  • Hur affärsmodellen ser ut: Vilka är primärkundgruppen, vad tjänar företaget pengar på och är företagets “unique selling point”
  • Vilka är svagheterna i verksamheten? Finns det t.ex. stora kund- eller leverantörsberoenden? 
  • Hur ser organisationen ut och vad händer när nuvarande ägare lämnar? Vad ska säljaren göra efter försäljningen? Behövs en konkurrensklausul?

 

Underskatta inte konkurrensen

 

En av de vanligaste svagheterna i en affärsanalys är synen på konkurrenter. Därför är det viktigt att göra en noggrann analys av företagets konkurrenter. Fokusera på att identifiera i vilket avseende köpobjektet skiljer sig från konkurrenterna. Vad gör konkurrenterna som är bra? Finns det saker du kan lära av konkurrenterna? Vilka är deras svagheter och därmed dina möjligheter. I många falla kan det vara värdefullt att prata direkt med kunder, konkurrenter och leverantörer för att få en extern syn på bolaget och marknaden. Om säljaren inte vill dela med sig av kontaktuppgifter så tveka inte att göra din egen mystery shopper undersökning. Lyft på luren eller varför inte besöka verksamheten, konkurrenter och eventuella kunder?

 

bok-sidan

 

Få allting skriftligt

 

När du och säljaren har kommit fram till en överenskommelse är det viktigt att denna dokumenteras i ett köpeavtal så att inga missförstånd uppstår i framtiden. Som köpare är det viktigt att du får garantier för att lämnad information är riktig, skatter är betalda, bolaget inte är inbegripet i några tvister och mycket annat. Den som tar initiativet till att formulera avtalet kan ibland ha en fördel av detta. Anlita professionell hjälp för att skriva eller granska köpeavtalet.

 

Vinsten - en viktig del av värderingen

 

Ett företags värde är helt beroende av de framtida vinster bolaget kan generera. Det är genom bolagets vinst och kassaflöde som du får avkastning på det kapital som du satsar genom att köpa bolaget. Det är därför viktigt att du gör en budget för verksamheten så du får en uppfattning om hur stor vinsten blir om allt går som du har tänkt. Som tumregel kan den justerade genomsnittliga årsvinsten gånger 3-7 användas som värderingsmultipel för mindre onoterade företag. En alternativ värderingsmodell är att se till företagets substansvärde. En substansvärdering kan sägas utgår från företagets balansräkning. Förenklat innebär det att värdet uppgår till företagets tillgångar minus skulder, avsättningar och latenta skatteskulder.

Många företagsöverlåtelser faller på att det inte går att ordna finansiering. Som köpare är det därför viktigt att i ett tidigt stadium i förhandlingarna undersöka vilka möjligheter att finansiera företagsförvärvet. 

 

 

Säkra finansieringen i ett tidigt stadie

 

Många företagsöverlåtelser faller på att det inte går att ordna finansiering. Som köpare är det därför viktigt att i ett tidigt stadium i förhandlingarna undersöka vilka möjligheter att finansiera företagsförvärvet. Tänk på att räntesatsen på lånet beror på vilken risk långivaren tycker att det är att låna ut pengar till ditt företag. Den risken beror på återbetalningsförmåga och vilken säkerhet som du kan ställa för lånet. Långivare kommer även att titta på hur stor del av köpet du ämnar finansiera med egna medel. Bankerna finansierar till exempel sällan mer än halva köpeskillingen. I vissa fall kan säljaren ligga kvar med en del av köpeskillingen i form av så kallad säljarrevers. För dig som köpare kan detta var värdefullt då du på detta sätt knyter säljaren till dig under en övergångsperiod och därmed kan säkra ett framgångsrikt överlämnade. Dessutom reducerar du din risk genom att du inte behöver betala allt på en gång utan kan dela framtida risk/reward med säljaren.

 

Hitta företag att förvärva

 

Många företag sälj via företagsmäklare som t.ex. Länia eller Tactic för att nämna några. Vidare utannonseras företag i affärstidningar och på speciellt sajter på internet. Bolagsplatsen.se är Sveriges största marknadsplats för företagsöverlåtelser med 90-95 procent av Sveriges företagsmäklare anslutna till sin tjänst. Många företag säljs också genom en initierad direktkontakt mellan köpare och säljare. Söker du ett företag i en speciell bransch kan du också ta kontakt med specifika företag och visa ditt intresse för ett förvärv.