Köpa företag – att tänka på vid bolagsförvärv

Lästid: 10 min

Att köpa ett företag som redan är etablerat kan vara den mest ekonomiska och snabbaste vägen till att bli egen företagare. Under de närmaste åren beräknas ca 47 000 företag behöva säkra en ny ägare för att överleva.

När du ska köpa företag finns det ett flertal aspekter du som köpare behöver tänka på. Det är viktigt att göra en noggrann analys av företaget du planerar att köpa. Inte bara för att bedöma företagets värde, utan för att du ska kunna bilda dig en bra bild av verksamheten, dess framtidsutsikter och potential framgent. Ju mer information du har om företaget du avser att köpa, desto tryggare blir affären för dig. Nedan finner du våra bästa tips och råd och de viktigaste punkterna att tänka på inför ett företagsförvärv.

 

Fördelar med att köpa företag

Många som drömmer om eget företag tror att de behöver starta från scratch. Att köpa ett företag som redan finns är dock både enklare, snabbare och säkrare. Fler fördelar:

 • Att förvärva en existerande affärsrörelse innebär att du startar med en beprövad verksamhet. Istället för att behöva komma på en egen affärsidé, utgår du från den befintliga och kan direkt börja utveckla och förbättra den.
 • Genom ett förvärv får du allt i ett – kunder, intäkter, leverantörer, eventuella anställda, utrustning och lön från första dagen. Du slipper därmed startsträckan som det innebär med ett helt nystartat företag.
 • Processer, rutiner och system finns vanligtvis redan på plats. Det kan handla om affärssystem, ekonomifunktioner samt inköpsrutiner med mera. Du kan därmed helhjärtat fokusera på ditt entreprenörskap och att utveckla företaget.
 • När du ska säkra finansiering kan det i många fall vara enklare att lyckas när det gäller en befintlig verksamhet. Detta eftersom det redan finns historik kring försäljning, vinst och lönsamhet som innebär mer pålitliga prognoser inför framtiden, vilket i sin tur sänker risken för den externa finansiären.

 

Analysera företaget noggrant inför köpet

Det är ditt ansvar som köpare att se till att du har all den information som behövs för att göra en riktig bedömning. Som köpare bör du genomföra en due diligence, en genomlysning som bland annat omfattar finansiella, juridiska, organisatoriska, produkt- samt miljömässiga frågeställningar. Anlita professionell hjälp för de delar av genomlysningen som du känner dig osäker på. Det är en kostnad som kan kännas onödig vid tillfället men som kan bespara dig mycket i det långa loppet.

I dina första kontakter med säljaren kanske denne är något restriktiv med att lämna konkreta uppgifter om sitt företag, vilket kan vara helt förståeligt. För att komma framåt kan det då vara bra att du skriver på en sekretessförbindelse. Det är viktigt att du får svar på alla dina frågor och funderingar så att du kan bilda dig en tydlig bild av företaget du köper.

Några frågor du bör ha svar på är:

 • Hur har företaget utvecklats och vilka faktorer (interna och externa) har varit avgörande i bolagets utveckling de senaste åren?
 • Hur affärsmodellen ser ut? Vilken är den primära kundgruppen, vad tjänar företaget pengar på och vad är företagets “unique selling point”?
 • Vilka är svagheterna i verksamheten? Finns det t.ex. stora kund- eller leverantörsberoenden?
 • Hur ser organisationen ut och vad händer när nuvarande ägare lämnar? Vad ska säljaren göra efter försäljningen? Behövs en konkurrensklausul? 

Skriftliga avtal är viktiga vid bolagsköp

Ta hjälp med avtalet

När du och säljaren har kommit fram till en överenskommelse är det viktigt att den dokumenteras i ett köpeavtal så att inga missförstånd uppstår i framtiden. Som köpare av ett bolag är det viktigt att du får garantier för att lämnad information är riktig, att skatter är betalda, att affärsrörelsen inte är inbegripet i några tvister och mycket annat. Den som tar initiativet till att formulera avtalet kan ibland ha en fördel av detta. Anlita professionell hjälp för att skriva eller granska köpeavtalet.

Gör en korrekt värdering

Ett företags värdering är helt beroende av de framtida vinster bolaget kan generera. Det är genom bolagets vinst och kassaflöde som du får avkastning på det kapital som du satsar genom att köpa bolaget. Det är därför viktigt att du gör en budget för verksamheten så att du får en uppfattning om hur stor vinsten blir om allt går som du har tänkt. Som tumregel kan den justerade genomsnittliga årsvinsten gånger 3-7 användas som värderingsmultipel för mindre onoterade företag.

En alternativ värderingsmodell är att se till företagets substansvärde. I en substansvärdering utgår man från företagets balansräkning. Förenklat innebär det att värdet uppgår till företagets tillgångar minus skulder, avsättningar och latenta skatteskulder.

 

Säkra finansieringen tidigt

Många företagsköp faller på finansieringen. Som köpare är det därför viktigt att redan tidigt i processen undersöka möjligheterna att finansiera företagsförvärvet. Här är några av de vanligaste finansieringsalternativen för dig som ska köpa ett bolag:
 • Egen insats
 • Riskkapital
 • Säljarrevers
 • Lån

Det är vanligt, och ofta fördelaktigt, att använda en kombination av olika källor för att skapa en optimal finansieringsmix.

Om en del av finansieringen består av lån, tänk på att räntesatsen sätts efter vilken risk långivaren anser att det är att låna ut pengar till ditt företag. Den risken beräknas på er återbetalningsförmåga och vilken säkerhet som du kan ställa för lånet. Långivaren kommer även att titta på hur stor del av köpet du ämnar finansiera med egna medel. Bankerna finansierar till exempel sällan mer än halva köpeskillingen.

I vissa fall kan säljaren ligga kvar med en del av köpeskillingen i form av så kallad säljarrevers. För dig som köpare kan detta vara värdefullt då du på detta sätt knyter säljaren till dig under en övergångsperiod och därmed kan säkra ett framgångsrikt överlämnade. Dessutom reducerar du din risk genom att du inte behöver betala allt på en gång, utan kan dela framtida risk/reward med säljaren.

Vi på DBT är experter på företagslån och hjälper små- och medelstora bolag som vill växla upp. Hör av dig till oss för att diskutera företagsförvärv och finansieringsalternativ inför ett bolagsköp.

 

Vanliga misstag vid köp av företag

 

Utebliven analys av konkurrenssituationen

En av de vanligaste svagheterna i en affärsanalys är synen på konkurrenter och marknaden. Därför är det viktigt att göra en noggrann analys av företagets konkurrenter. Fokusera på att identifiera i vilket avseende köpobjektet skiljer sig från konkurrenterna. Vad gör konkurrenterna som är bra? Finns det saker du kan lära av konkurrenterna? Vilka är deras svagheter och därmed dina möjligheter. 

I många fall kan det vara värdefullt att prata direkt med kunder, konkurrenter och leverantörer för att få en extern syn på bolaget och marknaden. Om säljaren inte vill dela med sig av kontaktuppgifter så tveka inte att göra din egen mystery shopper undersökning. Lyft på luren eller varför inte besöka verksamheten, konkurrenter och eventuella kunder?

Underskattning av den tidigare ägarens betydelse

Det är inte sällan som man missar att analysera vad den förra ägaren har för betydelse för verksamheten. Det kan röra sig om särskild kompetens och erfarenhet eller kund- och leverantörsrelationer som är knutna till en specifik person.

För högt pris

Säljaren är inte sällan även grundare till företaget, vilket innebär att det är dennes livsverk som ska säljas. Detta tenderar att leda till att förväntningarna från säljarens håll är högre än det faktiska värdet. Se därför till att göra analysen och värderingen noggrant så att du har väl underbyggda argument i förhandlingarna.

Utebliven eller otillräcklig företagsbesiktning

Slarva inte med din due diligence. Det är först när den är grundligt genomförd som du har en korrekt bild av företagets räkenskaper, förutsättningar och affärsförbindelser. Görs det inte genomgående så är risken stor för att bolaget prissätts fel och att du stöter på oönskade problem i framtiden.

 

Så hittar du företag att köpa

Många företag säljs via företagsmäklare som t.ex. Länia eller Tactic för att nämna några. Vidare utannonseras företag i affärstidningar och på speciellt sajter på internet.

Bolagsplatsen.se är Sveriges största marknadsplats för företagsöverlåtelser med 90-95 procent av Sveriges företagsmäklare anslutna till sin tjänst. Många företag säljs också genom en initierad direktkontakt mellan köpare och säljare. Söker du ett företag i en speciell bransch kan du också ta kontakt med specifika företag och visa ditt intresse för ett förvärv.

 

Sammanfattning

Många som vill köpa företag drar sig för att ta risken. Men risken är faktiskt lägre om du väljer att förvärva en befintlig och lönsam verksamhet, än om du startar något nytt. Kom dock ihåg några av de viktigaste sakerna:

 • Gör noggrann analys och värdering
 • Säkra finansieringen tidigt
 • Dokumentera allt i skriftliga avtal
 • Ta hjälp av experter
 • Se till att du förstår verksamheten och affärsmodellen

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.