Om affärsidén är hjärtat i din verksamhet, så är kassaflödet och likviditeten syret. En god likviditet och stark kassa ger dig som företagare andrum och trygghet i din verksamhet. Det kan även ge dig en starkare förhandlingsposition mot både kunder och externa långivare.

DBTs kunder är små- och medelstora svenska tillväxtföretag. De har alla en beprövad affärsmodell med minst två års historik och positiva kassaflöden. Som erfarna företagare vet de hur avgörande likviditetsplaneringen kan vara. Vissa perioder och /eller säsonger kan kräva mer likviditet än andra delar av året. Kontroll och planering blir därför avgörande för en stabil likviditet.

Nedan finner du DBTs kunders bästa tips för ett förbättrat kassaflöde.

  • Betaltider är en viktig del i förhandlingen: Du måste förhandla med kunder och leverantörer om villkoren. Se betaltiden som en lika viktig förhandlingskomponent som priset. Sätt upp förhandlingsmål, ge dig inte, utan det är bara att förhandla på tills du känner att du har kommit rimligt långt i förhandlingarna. Prioritera de uppdrag där kunden är beredd att betala förskott och/eller i etapper innan slutleverans.

  • Följ upp: Följ upp likviditeten kontinuerligt med några enkla nyckeltal och gör den till en del av din veckovisa uppföljning. Det som mäts och följs upp är det som kommer högst upp på prioritetslistan.

  • Var proaktiv: Agera snabbt och låt inte kundfordringarna bli för gamla. Betrakta kundfordringarna som färskvara som snabbt kan bli dålig. Ha rutiner som bevakar kundfordringarna så att de inte blir för gamla. Håll kontakt och ring dina kunder som inte lyckats betala i tid, kan de inte betala eller har de valt att prioritera något annat är en vital fråga för dig att få svar på.

  • Få betalt i förskott: Om du säljer produkter som du tillverkar ska du se till att kunden betalar ett förskott som täcker åtminstone inköp av tillverkningsmaterial.

  • Fakturera löpande: Om du säljer tjänster som sträcker sig över en längre tidsperiod hos kunden, se då till att löpande fakturera kunden under uppdragets genomförande och inte först när uppdraget är genomfört. Detta kommer inte bara att förbättra företagets likviditet utan kommer även bidra till att dina kunder får en bättre och jämnare likviditetsplanering samtidigt som du minskar risken för att dina kunder får ”överraskande” klumpfakturor i slutet.

 

New call-to-action