Att tänka på vid generationsskifte – DBT:s bästa tips

Lästid: 6 min

Att genomgå ett generationsskifte är någonting många familjeägda företag förr eller senare kommer behöva förhålla sig till. Denna typ av överlåtelse kan vara en komplex och långdragen process där flera parters intresse samt flertalet lagstiftade bestämmelser behövs tas i beaktning. Här går vi igenom våra bästa råd för att ditt företags generationsskifte ska falla så väl ut som möjligt. 

Rättvisa vid generationsskifte

En av de stora framgångsfaktorerna när det kommer till att lyckas med ett generationsskifte handlar om att se till att alla parter är tillfreds med utfallet. I en process där både personliga relationer och företagets intresse behöver mötas, uppkommer en stor risk för meningsskiljaktigheter och i vissa fall konflikter. Utöver att konflikter mellan familjemedlemmar kan skada de personliga relationerna, kan detta på sikt även påverka verksamheten negativt.

Noggrann förberedelse

Det är viktigt att ta förberedelserna inför generationsskiftet på allvar och se till att det råder konsensus bland alla parter när överlåtelsen väl ska träda i kraft. Att se till att alla inblandade parter kommer till tals tidigt i förberedelserna är därför en förutsättning för att kunna ha möjlighet att överlägga, diskutera och tillslut komma överens. 

Nuvarande ägare har ett stort ansvar i att bland annat specificera sina egna avsikter i företaget när generationsskiftet väl träder i kraft. Det kan handla om den nuvarande ägarens framtida roll i organisationen likväl som andra kravställningar som har att göra med personens delaktighet. Att alla inblandade parter arbetar mot samma mål och har full insikt i framtidsplanerna från början är otroligt viktigt för att i slutändan uppnå den rättvisa som både kommer göra de personliga relationerna och företaget gott.

Att lösa ut syskon vid generationsskifte

Är det flera syskon involverade i generationsskiftet är det viktigt att komma överens om fördelningen av ägandeskapet för företaget. En vanlig lösning är så kallat samägande, vilket i detta fall innebär att syskonen delar på ägandeskapet. Om det är ett eller flera syskon som inte ska bli delägare i bolaget kan de behöva bli kompenserade. Detta kan exempelvis göras genom att personen som blir ägare betalar ut en summa till syskonen.

Om ett syskon i framtiden vill avsäga sig ägandeskapet, är det upp till syskonen att komma överens om summan för ett lösenbelopp och kring andra beslut rörande ägandeskapet.

bok-upp-mindre

Generationsskifte i aktiebolag

Utöver de viktiga sociala aspekterna vid ett generationsskifte, krävs även en del förberedelser ur både ett företagsjuridiskt och företagsekonomiskt perspektiv. Att skapa en god bild över företagets ekonomi är en förutsättning för att inleda generationsskiftet. Detta då en sådan här typ av överlåtelse ofta handlar om större värden som ska omfördelas. Om ekonomin inte stämmer finns det stor risk att det i slutändan leder till negativa ekonomiska konsekvenser. Särskilt när det kommer till skatterelaterade frågor.

När generationsskiftet väl ska träda i kraft finns det olika tillvägagångssätt när det kommer till själva transaktionen. Huvudsakligen brukar dessa delas upp i tre kategorier, där företaget utifrån sin unika situation kan ta ett beslut om vilken överlåtelseform som passar bäst.

 • Köp – Ett köp vid ett generationsskifte innebär att efterträdaren köper in sig i bolaget genom att köpa ägarandelarna. Detta kan exempelvis vara fördelaktigt om det är flera aktörer som är kopplade till den nuvarande ägaren, men att ägandeskapet endast ska tillfalla en individ. För att finansiera köpet kan ett förvärvslån vara ett alternativ. 
 • Gåva – Överlåtelsetypen gåva innebär att aktierna eller ägarandelarna skänks bort till efterträdaren. I detta fall överlåts aktierna som en gåva direkt till företaget och ingen omedelbar beskattning kommer därför att krävas.
 • Arv & testamente – När en ägare av ett bolag går bort, blir ägarskapet en del av dödsboet. Här blir de som är angivna dödsbodelägare ansvarig för organisationsens skulder, tillgångar samt skatte- och avgiftsansvarig. 

Generationsskifte fåmansbolag

När det gäller generationsskifte i fåmansbolag i Sverige, finns det några specifika regler att beakta:

 • Kapitalvinstbeskattning: Om du planerar att överlåta ditt fåmansbolag kan det finnas särskilda regler för kapitalvinstbeskattning som kan påverka ägaröverföringen.
 • Skattemässig kontinuitet: Inom fåmansbolag kan du behålla så kallad skattemässig kontinuitet när du överför ägandet. Det innebär att du inte behöver justera företagets skattevärden till marknadsvärde, vilket kan minska kapitalvinstskatten
 • Förmåner för fåmansbolag: Det finns även skatteförmåner som är särskilt relevanta för fåmansbolag. Dessa är fördelaktiga att dra nytta av dessa när du planerar för ett generationsskifte.

Checklista generationsskifte

 • Planera i god tid: En av de viktigaste delarna att ta i beaktning är att ett lyckat generationsskifte oftast tar tid. Se till att ta beslut om generationsskiftet flera år innan det faktiskt händer.
 • Involvera relevanta parter tidigt: För att förebygga olika åsikter och oenighet kan det vara fördelaktigt att involvera berörda parter så tidigt som möjligt i processen
 • Specificera avsikter: Se till att ta fram tydliga förslag kring dina framtida planer när generationsskiftet väl har gått igenom.
 • God ekonomisk insyn: Det är viktigt att det finns en god övergripande insyn i organisationens ekonomiska situation.
 • Anpassa efter din situation: Analysera ditt företags situation och ta beslut som grundar sig i företagets bästa. 
 • Tydliga avtal: Teckna tydliga avtal för att undvika missförstånd och potentiella konflikter. 

Vi hoppas att denna text har gett ytterligare insikter i vad som kan vara bra att tänka på vid ett generationsskifte ur ett ekonomiskt, juridiskt samt ett socialt perspektiv.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.