Skatteplanering – expertens fem tips för dig som äger fåmansbolag

Lästid: 5 min

De så kallade 3:12-reglerna är till för att företagare inte ska kunna omvandla tjänsteinkomster till kapitalinkomster – som ju ger lägre skatt. Reglerna kan vara krångliga och ibland svåra att förstå. Magnus Johansson, partner på den oberoende skatte- och transaktionsbyrån Svalner, är inriktad på ägarrelaterade frågor i fåmansföretag. Här är hans bästa övergripande skattetips – men tänk på att detaljerna kring skatteplanering beror på förutsättningarna i just ditt fåmansföretag.

Vad är skatteplanering?

Skatteplanering handlar om att hålla nere den totala mängd skatt som ett företag och dess ägare betalar. Begreppet har i vissa kretsar en negativ klang eftersom det ofta förväxlas med andra termer som olagligt skattefusk eller skatteflykt. Det vi definierar som skatteplanering handlar självklart om de åtgärder som går att vidta inom lagstiftningens ramar för att optimera den skatt man som företagare betalar. 

Exempel på sådana åtgärder kan vara att ta ut lön baserat på olika gränsbelopp för att maximera avsättningar till pension och kunna plocka ut den utdelning man önskar. Här nedan kan du ta del av fem handfasta tips.

Fundera över rätt ägar- och bolagsstruktur från början

Redan när du etablerar verksamheten är det bra att tänka igenom om ägarna ska få aktierna direkt, indirekt genom egna bolag samt om det ska finnas ett holdingbolag. Vilket som är mest förmånligt styrs av antalet delägare, antal anställda, lönesumman, utdelningspolicy samt visioner och planer för verksamheten. 

Anledningen till att det är viktigt att välja rätt bolagsstruktur från början är att det kan ge en mer fördelaktig skattesats. Omstruktureringar kan ske i efterhand, men en ogenomtänkt struktur kan föra att du förlorar skattefördelar och den kan ge upphov till vissa inlåsningseffekter.

Ta ut rätt lön och utdelning i ditt  fåmansbolag

För den aktive i ett fåmansföretag är det viktigt att själv ta ut rätt lön. Det ger möjlighet att utnyttja det så kallade lönebaserade utrymmet för att beräkna det gränsbelopp som kan användas för att ta ut lågbeskattad utdelning och kapitalvinst. Förutsättningarna för det påverkas av vilken bolagsstruktur man har valt (se tips 1).

Gränsbeloppet kan utnyttjas av dig som äger minst 4% av aktierna direkt, eller indirekt via ett företag som äger mer än 50% av det rörelsedrivande företaget där de anställda finns.

Skatt på utdelning i fåmansbolag

Du som fåmansföretagare beskattas enligt 3:12-reglerna. Namnet 3:12 har ingen särskilt betydelse utan att reglerna har fått sitt namn efter det paragrafnummer 3 kap. §12 som de tidigare fanns i i lagen om statlig inkomstskatt.

Reglerna beskriver hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på utdelning från företaget eller på en eventuell kapitalvinst vid företagsförsäljning. Kort sammanfattat, så har du, enligt 3:12 reglerna, möjlighet att varje år ta utdelning inom ett gränsbelopp. Utdelningen som håller sig inom gränsbeloppet kommer att beskattas med låga 20%. Överskridande belopp beskattas som lön, runt 30-50%.

Skapa incitamentsprogram för anställda/nyckelpersoner

För att attrahera och nyckelpersoner finns det flera instrument att välja mellan, till exempel aktier, teckningsoptioner och så kallade personaloptioner. De omgärdas av olika skatteregler och kan beskattas som inkomst av tjänst eller som inkomst av kapital beroende på hur de har utformats. 

Det är en fördel att tidigt fundera över om incitamentsprogram verkligen är ett lämpligt instrument för företagets utveckling. Anledningen är att det generellt blir dyrare och mindre förmånligt att delta i ett sådant program när företaget väl har börjat växa.

Skatt vid försäljning av ditt fåmansbolag

Om du står inför en försäljning av ditt företag kan olika försäljningsstrukturer ge olika skattekonsekvenser. Det kan till exempel bli nödvändigt att genomföra en omstrukturering och sälja via ett annat företag för att undvika att en stor del av vinsten beskattas som inkomst av tjänst enligt 3:12-reglerna.  

Generationsskifte

Under 2019 trädde nya regler i kraft för generationsskiften i fåmansföretag. Syftet är att underlätta för vissa generationsskiften inom familjen genom att skattemässigt jämställa dem med företag som hade säljs till externa köpare. Men vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att reglerna ska vara tillämpliga och ett generationsskifte behöver därför planeras i god tid.

 

New call-to-action

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.