Grön Finansiering

Vi på DBT stöttar ditt företags hållbarhetssatsning.

Gå över till den gröna sidan

Alla företag måste förr eller senare hållbarhetsanpassa sin verksamhet. Att möta nya klimat- och miljökrav, eller hållbarhetscertifieringar kräver ofta stora investeringar men kan bidra till att skapa ett långsiktigt värde för företaget.
På den här sidan har vi samlat lite tips och råd som kan vara användbara i ditt omställningsarbete.

Hur anpassar jag verksamheten till hållbarhetsmålen?
Det pratas mycket om hållbarhet. Men vad görs egentligen hos företagen för att anpassa verksamheten så att vi på riktigt kan nå FN:s 17 mål? Alla företag måste ställa om förr eller senare då många regleringar införs inom såväl miljöområdet som andra samhällspåverkande delar t.ex. jämställt arbetsliv, etik i näringslivet, transparens i rapportering och så vidare.

Framför allt är det viktigt att möta hållbarhetsutmaningarna för att skapa ett långsiktigt värde för bolaget. Många kunder väljer att inte längre handla från företag där inte man inte delar värderingar eller lämnar tvärt då en skandal fläckat ner ett bolags varumärke.

Hållbart företagande handlar om att se bortom enbart ekonomiska nyckeltal för att minska sin klimatpåverkan, agera etiskt och socialt riktigt, och att rusta företaget för att klara kriser. Det ger företaget en effektiv resursanvändning, ökad konkurrenskraft och gör det robust inför framtiden. En lärdom för många är nu att det är en risk för företaget att inte satsa på hållbarhet. Läs om fler insikter och tips på hur du kan tänka i DBTs artiklar om hållbarhet och riskhantering.
Vad är ett ”impact bolag”?
Ett impact bolag är ett företag vars affärsidé går ut på att lösa samhällsproblem relaterade till FN:s 17 hållbarhetsmål. Investeringar i den här typen av bolag blir allt hetare på kapitalmarknaden då allt fler konsumenter omfamnar och gärna handlar från dessa företag samt att dessa bolag bygger långsiktiga hållbara värden. Pensionsfonder med hållbar inriktning blir allt vanligare vilket gör att det finns tillgång till kapital som investeras i bolag som jobbar på ett grönt, etiskt och hållbart sätt. Starka globala storbolag har numera ofta policys som uttrycker att de inte gör affärer med företag som inte följer internationella konventioner och regelverk, vilket också har påskyndat omställningen och givit dessa impact bolag konkurrensfördelar.
Vad krävs för att få ett ISO 14001-certifikat?
ISO står för International Organization for Standardization och företräds i Sverige av Svenska Institutet för Standarder (SIS). ISO 14001 är en sammanfattande standard som behandlar miljöledning, d.v.s. tekniker och metoder för att styra och utveckla organisationens miljöarbete.

Standarden kan användas av alla typer av organisationer och företag i samtliga branscher. För att certifieras enligt ISO 14001 krävs att:

 • organisationens kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas.
 • systemet är dokumenterat.
 • systemet ingår som en naturlig del i organisationens verksamhet.
 • system och dokumentation underhålls kontinuerligt.
Verksamheten ska granskas av ett ackrediterat certifieringsorgan som fastställer att den lever upp till kraven i ISO 14001.
Vilka miljömärkningar passar mitt bolag?
Miljömärkningar blir en allt viktigare del av varumärkesprofileringen i alla branscher. Några av de vanligaste miljömärkningarna är:

 • Svanen – Nordens officiella miljömärkning för varor och tjänster. Märkningen hanteras av Miljömärkning Sverige AB.
 • EU Ecolabel – EU:s officiella miljömärkning, som liksom Svanen hanteras av Miljömärkning Sverige AB. Märkningen avser produkter, som granskas ur ett livscykelperspektiv och ska möta en lång rad kvalitets-, miljö- och funktionskrav.
 • Bra Miljöval – Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning för varor och tjänster.
 • FSC – Forest Stewardship Council tillhandahåller miljömässiga riktlinjer för skogsbruk.
 • KRAV – En märkning av livsmedel som har framställts utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller GMO.
Hur fungerar miljöcertifiering av byggnader?
Både nybyggda och befintliga byggnader kan förses med olika miljömärkningar och -certifieringar. Några av dem är:

 • Svanen – Nybyggda hus kan Svanenmärkas om de lever upp till olika krav på bland annat god isolering, effektiv ventilation och låg energianvändning.
 • Miljöbyggnad – En miljöcertifiering för nybyggnation i graderna brons, silver och guld.
 • BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method är världens mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader och kan appliceras på både nya och befintliga byggnader.
White paper

Ladda ner vårt whitepaper om tillväxtfinansiering

Företagande

När hållbarhet blev en hygienfaktor

Klimatsmart
Allt fler företag inser vikten av att möta kraven på hållbarhet och göra det som en naturlig del av affärsutvecklingen.

Läs och inspireras av andra hur du kommer igång.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.