4 min läst

Flertalet större företag har idag en mer eller mindre ambitiös strategi kring hållbarhet, men för mindre företag kan frågan ibland kännas lite komplicerad och tidsödande. Det finns flera goda skäl även för små och medelstora bolag att utveckla sin hållbarhetsprofil. Det behöver inte vara omvälvande eller avvika från fokus på kärnverksamheten, utan kan tvärtom ofta vändas i långsiktig lönsamhet.

Proaktivt hållbarhetsarbete lönar sig

De flesta företagare, oavsett företagets storlek, ser hållbarhet som något viktigt men ibland lite abstrakt eller besvärligt att på ett naturligt sätt integrera fullt ut i verksamheten. När kunder, myndigheter eller investerare börjar ställa krav blir det genast mer påtagligt att man måste agera. Genom att arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor kan företaget förbereda sig tidigt innan nödvändig reglering blir ett faktum för bolaget.

Även ur ett ekonomiskt perspektiv finns det mycket att vinna på att närma sig hållbarhetsbegreppen. Bortom de vanligt förekommande plattityderna finns solida argument för att företag som integrerat hållbarhetsperspektiv faktiskt presterar bättre.

En metastudie som sammanfattade drygt 200 olika källor påvisar en anmärkningsvärd korrelation (88%) mellan en tydlig hållbarhetspraxis och ekonomisk prestanda. Sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet är komplext och av förklarliga skäl varierar det mellan olika branscher. Gemensamt för många av fallstudierna är dock att kunders, investerares och medarbetares förändrade värderingar och beteenden samspelar på ett för resultatet mycket konstruktivt sätt.

Agera i linje med företagets värderingar

Det märks när ett företag är autentisk och äkta i sitt agerande. För mindre företag med en hållbar profil kan det bidra att attrahera kunder och få positiv varumärkesexponering. Medarbetare med liknande värderingar som kunderna får då en mer positiv och engagerad inställning till sin arbetsplats. Det kan också bli lättare att hitta inspirerade samarbetspartners. Meningsfullhet är ofta en viktig drivkraft till att prestera bättre.

 

E_SDG_poster_UN_emblem_PRINT-2020

 

Hur kommer vi igång med hållbarhet?

Hur hållbarhetsarbete kan struktureras är i stor utsträckning individuellt och det finns tyvärr ingen "quick-fix" som passar alla företag. Men bara gör, bara starta! Ta inspiration från FNs 17 hållbarhetsmål för att identifiera de delar som är mest relevanta för hur just ditt företag kan göra skillnad. Några punkter att titta närmare på kan vara:

  • Leveranskedjan – Idag är det ofta svårt att överblicka alla steg i produktionen. Råvaruutvinning kan ske i en världsdel, medan material och komponent-tillverkning sker i ytterligare två världsdelar. Vad ett mindre företag däremot alltid kan göra är att ställa krav på sina leverantörer. Vilka rutiner har de för att säkerställa en hållbar produktion?
  • Produkten – Kan produkten återanvändas eller återvinnas, och är den i förekommande fall förpackad effektivt och miljövänligt?
  • Miljöavtryck – Koldioxidavtryck är ett vanligt förekommande mått, men även andra former av "avtryck" i form av energi- och resursförbrukning kan vara möjliga att mäta och redovisa. Börja med att identifiera företagets klimatavtryck. Utifrån denna data ges förslag hur företaget kan reducera sin påverkan samt även möjlighet att klimatkompensera för sina utsläpp.
  • Energieffektivitet – Energibesparingar i alla led kan vara ett jämförelsevis enkelt sätt att både spara miljö och pengar.
  • Mål och styrning – Har företaget satt upp mål och en långsiktig strategi för hur avtrycket på miljön kan reduceras och hur framstegen ska uppnås? Börja med några enkla konkreta mätetal som kan följas upp kontinuerligt.
  • Kommunikation – Om ditt företag tar olika former av krafttag för att möta FNs globala mål, uteblir många av de positiva effekter som syns på sista raden om kunderna inte är medvetna om engagemanget. Att vara transparent om vad som görs och vad den långsiktiga ambitionen är kan därför vara värdefullt.

Sammanfattningsvis finns det många möjligheter för små och medelstora företag att arbeta med hållbarhetsfrågor på ett både konstruktivt och lönsamt sätt. Ansträngningarna kan vara förenade med investeringar och kostnader initialt, men i längden uppnås många positiva synergieffekter som kan ha stor effekt på bolagets framtida och framförallt långsiktiga utveckling och resultat.

 

New call-to-action

 

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.