Världen har under det senaste två decennierna på många sätt blivit alltmer global. Det skapar helt nya möjligheter för företagens tillväxt. Att bredda sin verksamhet och ta klivet in på en helt ny marknad kan vara både spännande och stressande. Precis som andra delar av entreprenörskapet är nya satsningar förenade med kalkylerade risker som måste vägas mot den potentiella utdelningen. DBTs kreditchef Andreas Tegnér ger här några tips på vad som är viktigt att tänka på när det kommer till att hantera risker vid expansion.

För att lyckas med en expansion måste man som företagare sätta ett tydligt och välgrundat mål. Företagande, i synnerhet under expansion, är förknippat med risk - hur väl bolagets lyckats med sin expansion är oftast en effekt hur välgrundad expansionsplanen är och hur man agerar på de incidenter som uppkommer.

 

Våga satsa – men minimera de största riskerna

 

Risker av olika slag är en naturlig del av företagande, men när ditt etablerade bolag tar steget in på nya marknader bör riskerna aldrig vara så stora att de äventyrar företagets kärnverksamhet.

En viktig del av att hantera risker effektivt är att säkerställa att du besitter tillräckligt med kunskap för att fatta välgrundade beslut. De marknads- och branschrelaterade riskerna har du säkert bra insyn i, men andra är kanske inte fullt så uppenbara.

Stäm av denna lista för att få koll på alla risker vid en expansion:

 

1. Säkerställ ändamålsenlig ekonomisk rapportering

Företag i en starkt expansiv tillväxtfas blir ofta tagna på sängen av det ökade behovet av bokföring, administration och rapportering som krävs för att säkerställa effektiv styrning. Resultatet kan vara att du måste nyanställa eller får ökade utgifter för konsulttimmar i samband med expansionen. Priset för att hamna efter med ekonomistyrningen i tillväxtfasen är dock en större risk än den direkta kostnaden, så det är viktigt att ligga steget före och säkerställa ändamålsenlig ekonomisk rapportering och uppföljning. Annars är risken stor att du fattar felaktiga beslut under expansionsfasen.

 

När företaget växer – särskilt på nya marknader man saknar tidigare erfarenhet av – är emellertid de här riskerna avsevärt större än när du bara behöver ta hänsyn till hemmamarknaden.

 

Andreas Tegnér, Kreditchef på DBT

 

2. Motpartsrisk

Oavsett vilken fas ditt företag befinner sig i finns det alltid ett riskmoment i att avtalspartners eller kunder inte fullgör sina åtaganden, både avseende betalningar men även leverans av vara eller tjänst. När företaget växer – särskilt på nya marknader man saknar tidigare erfarenhet av – är emellertid de här riskerna avsevärt större än när du bara behöver ta hänsyn till hemmamarknaden. Att inhämta referenser och välja sina affärspartners med omsorg är viktiga riskminimerande faktorer.

3. Otillräckligt kapital eller likviditet

Riskerna för företaget under en expansionsfas ökar markant om det inte har tillräckligt eget kapital eller likviditet för att hantera initiala motgångar – som är mer regel än undantag innan du är etablerad på den nya marknaden. Ta inte steget innan du säkrat finansiering som garanterar att företaget kan ta förluster under en längre period utan att äventyra kärnverksamheten.

andreas-tegner-i-mote

 

4. Valutarisk

Om du står inför en utlandsetablering kommer ditt företag att utsättas för valutarisker. I turbulenta tider kan valutor röra sig oväntat och drastiskt, vilket riskerar att få negativ effekt på företagets marginaler och förutsättningar att nå attraktiv lönsamhet. Det finns flera sätt att reducera valutarisken som bör övervägas, exempelvis terminer eller certifikat på finansmarknaderna, i samband med en geografisk expansion.

5. Ränterisk

Ökade räntekostnader kan vara en betydande risk för företag som har större lån med rörlig ränta. Därför är det viktigt att efter bästa förmåga skydda företaget mot oförutsedda höjningar som påverkar resultatet och försvårar expansion. Även i det här fallet finns lösningar på finansmarknaden, men det kan också vara värt att se över sina befintliga finansieringslösningar och se till att de är ändamålsenliga och tillräckligt robusta.

 

Läs mer om expansion på ny marknad här

 

New call-to-action