Att nyttja din egen och dina medarbetares arbetstid maximalt är inte alltid lätt. Det är viktigt att sätta upp tydliga mål att leva upp till, men för att inte sluta arbetsveckan med en besvikelse är det också viktigt att vara realistisk. Att öka produktiviteten kan ses som en ständigt pågående och långsiktig process, där smart planering, kontinuerligt lärande och fokuserade insatser vinner i längden.

Fem konkreta tips

DBT bjuder här på fem konkreta tips vad du som ledare kan bidra med för att säkra ett energifyllt team, en ökad produktivitet och därmed långsiktig tillväxt i företaget:

1. Sätt ambitiösa men realistiska mål

Om man som företag (eller individ) har ambitiösa målsättningar är tillfredsställelsen desto större när man väl uppnår målen. Samtidigt finns det alltid en risk för motsatt effekt på arbetsmoralen om man sätter mål som är mycket svåra eller nästan omöjliga att uppnå. För att mål ska vara realistiska måste de specificeras tydligt, vara mätbara och baserade på rimliga beräkningar av tidsramen, budget, resurser tillgängliga och så vidare.

Oavsett om målet ska uppnås inom en månad, ett kvartal eller ett år är däremot en tydlig deadline ett måste och en sådan bör inte vara alltför flexibel. Skjuts målen ständigt framåt blir de inte lika motiverande för teamet och man riskerar att tappa energi och fokus.

2. Utrusta teamet med rätt verktyg

De verktyg som medarbetarna har tillgång till spelar stor roll för produktiviteten och arbetsglädjen. Beroende på bransch kan det handla om allt från fysiska hjälpmedel till programvara som förenklar och effektiviserar arbetsflödet. I en tid när allt mer arbete utförs på distans är det viktigt att välja rätt digitala samarbetsverktyg, lösningar för att dela dokument och hålla koll på milstolpar och leveranser. Det finns idag gott om appar och prenumerationstjänster som underlättar samarbetet och kan hjälpa teamet till med exempelvis projekthantering, tidsspårning och effektiv kommunikation. Här gäller det att pröva sig fram och hitta just sitt teams/företags bästa verktyg.

De verktyg som medarbetarna har tillgång till spelar stor roll för produktiviteten och arbetsglädjen. Beroende på bransch kan det handla om allt från fysiska hjälpmedel till programvara som förenklar och effektiviserar arbetsflödet.

_P2A9581

3. Se över möteskulturen

Vissa möten är nödvändiga, men många är det inte utan sätter tvärtom käppar i hjulet för produktiviteten. Svaret på den här utmaningen är i de flesta fall inte att skapa regler som mötesfria dagar eller sätta tidsgränser, vilket riskerar att få motsatt effekt. Istället måste förutsättningarna finnas på plats för effektiva och produktiva möten. Det handlar snarare att sätta en kultur som motiverar alla att ta fram sina bästa sidor av sig själva för att skapa värde för företaget.

Se till att alla möten har ett syfte och en tydlig agenda. Öppna upp varje möte med att på 30 minuter gå igenom syfte, ev bakgrund till mötet och framförallt målbild för mötet. Och om syftet med mötet bokades för att reda ut frågor som lika gärna kan lösas via mejl eller chat kan det förmodligen ställas in. Mötet bör heller inte dra ut på tiden, vilket kan motverkas genom rätt förberedelser och planering. Alla personer som inte känner att de kommer kunna bidra till att syftet uppnås, bör lämna mötet. Att ha ofokuserade team-medlemmar som jobbar under mötet blir aldrig konstruktivt.

4. Undvik detaljstyrning

I vissa fall kan ett effektivt verktyg för att öka teamets produktivitet vara att chefen tar ett steg tillbaka och uppmuntrar till större självständighet. Att själv får äga och disponera sin egen tid är en motiverande faktor för de flesta. Istället för att detaljstyra medarbetarnas arbetstid, vilket lätt skapar stress och irritation, kan man vinna i produktivitet genom att sätta mer övergripande och långsiktiga mål. Hur teamet kan skapa högsta möjliga värde för kunderna och företagets lönsamhet är ofta det centrala. Inte var eller när arbetet utförs.

En viktig faktor för att det ska fungera är tydlig kommunikation. Att skapa rätt förväntningar, så att det framgår exakt vad som förväntas och vilket ansvar som vilar på individuella medarbetare. Uppmuntra även teamet att jobba mer tillsammans, inte i silos. Produktiviteten ökar markant när team byggs som gemensamt presterar ett högre resultat än respektive individ var för sig. Absolut viktigast för just detta område är att säkerställa att alla har tydliga mandat, dvs vad kan jag besluta och bestämma på egen hand. Vet man det så skapas en ökad trygghet och med detta ökat självförtroende.

5. Håll medarbetarna motiverade och undvik stress

Medarbetare som är missnöjda av olika orsaker kan vara sänken för produktiviteten. Det sänker även andra personer i teamet och påverkar övergripande resultatet. Samma sak gäller stress, som paradoxalt nog ofta innebär att man får mindre gjort och dessutom ökar sjukfrånvaron samtidigt som trivseln på arbetsplatsen minskar. Om det är företagets styrning eller rutiner som leder till stress eller missnöje är det förstås viktigt att reda ut orsakerna och komma tillrätta med problemen. Är det personliga konflikter som ligger bakom, ta tag i dem omgående. Dessa kan annars bli en smittohärd som riskerar att minska produktiviteten avsevärt. Inget blir bättre av att vänta! Var lyhörd för olika medarbetares behov och se vad som behövs för att utveckla personen att bli sitt bästa jag. När medarbetare glänser, lyser det upp resten av företaget.